GOVERNMENT OF GUJARAT - LIST OF HOLIDAYS 2013 (ગુજરાત રાજ્ય સરકાર - જાહેર રજાઓ અને મરજિયામરજિયત રજાઓની યાદી - ૨૦૧૩)

Sunday, December 30, 2012

GOVERNMENT OF GUJARAT - LIST OF HOLIDAYS 2013 (ગુજરાત રાજ્ય સરકાર - જાહેર રજાઓ અને મરજિયામરજિયત રજાઓની યાદી - ૨૦૧૩)

Posted at: 12:03 AM |

Sponsored Ads.

GOVERNMENT OF GUJARAT - LIST OF HOLIDAYS FOR YEAR OF 2013.

Download list here

ગુજરાત સરકારની કચેરીઓ માટે ૨૦૧૩નાં વર્ષ માટે જાહેર રજાઓ તથા મરજિયાત રજાઓની યાદી...

લિસ્ટ ડાઉનલૉડ કરવા અહિ ક્લિક કરો.